Új embereket, hogy megfeleljen limburg, A technológia és az emberek fejlesztése kéz a kézben járnak


Tolna Megyei Népújság, Hogy megfeleljen limburg a marxîzmus-leninizmus! Tcleíotó Folytatás az 1. Mint mondotta, ez a gyár a könnyűipari üzemek sorában az elsők között, s igen ko­rán, már a hetvenes években végrehajtotta a világpiac ál­tal igényelt termékváltást. Olyan terméke­ket állítanak elő, amelyeket az egész magyar ipartól igénylünk: korszerű, vala­mennyi piacon versenyképes cikkeket.

Tudom, nem volt könnyű az átállás — másutt sem az —, gyakran a pihenő­napok feláldozását is meg­kívánta a kollektívától. De kulcskérdés, hogy ebbe az irányba előre lépjünk.

Mint ahogyan az is elengedhetet­len az előrehaladáshoz, hogy az emberek öntudatára, tár­sadalmi felelősségére és az egyéni érdekeltségre egyaránt építsünk. Ez volt az ban bevezetett új gazdaságirányí­tási rendszer, és sok, azóta tett. Ügy tűnik, önöknél sikerül a tár­sadalom, az üzemi kollektíva és az egyes ember érdekei közötti összhangot újra meg újra megteremteni. Erre kell törekedni mind szélesebb körben, a népgazdaság min­den területén. A párt főtitkára ezután az elhangzott felszólalások né­hány gondolatára reagált.

Évről évre egyre többet hogy megfeleljen új embereket jobban kell dolgozni — ismé­telte meg az egyik hozzászóló szavait, hozzáfűzve : érvényes ez mindannyiunkra, az élet minden területén. A'magasabb színvonalú munka minden­kor érvényes követelmény — mondotta. A munkaerőgondokkal kap­csolatos megjegyzésekre utal­va a munkásgárda utánpót­lását jövőnk egyik nagy kér­désének nevezte.

A technológia és az emberek fejlesztése kéz a kézben járnak Interjú: Dr. Milyen változások, illetve fejlesztések zajlottak a vállalatnál ez idő alatt? Nagy örömmel tekintek vissza az elmúlt közel két évtized eredményeire. Meggyőződésem, hogy a Bosch értékei Miskolcon biztos, szilárd alapot teremtettek a jövőbeli sikeres munkához.

Az egész társadalom ügye ez — hang­súlyozta — és nem intézhet­jük el csak azzal, hogy el­marasztaljuk a fiatalokat, mert érdeklődésük gyakran a könnyedebb életforma fe­lé fordul.

Most csak egyet eim. Enél- kül pedig nagyon nehéz meg­birkózni az önálló élet kez­désének nehézségeivel. A háromműszakos mun­karenddel összefüggésben hangsúlyozta: a jövő útja a folyamatos termelés beveze­tése minden olyan munka­helyen, ahol a körülmények ezt lehetővé teszik. Nem en­gedhetjük meg magunknak, hogy korszerű technológiát hozzunk létre, nagy értékű, termelékeny gépeket üzemel­tessünk, de csak felóben-har- madában használjuk ki azo­kat.

Egyetértéssel reagált az adózás korszerűsítését, az igazságosabb adózási rend­szer megteremtését szorgal­mazó véleményre, hozzáfűz­ve, hogy napirenden van a jelenlegi rendszer felülvizs­gálata és a társadalmi szük­ségletekhez igazítása. Ez a kérdés összefügg azzal a tö­rekvésünkkel — folytatta —. S ennék a singles malchow tulajdonképpen galileo flört má­sik oldala az, hogy a társa­dalmi igazságosság szempont­jait is szem előtt tartsuk, vagyis akiknek magas a hogy megfeleljen limburg, azok nagyobb mértékben járuljanak hozzá közkiadásaink fedezéséhez.

A továbbiakban arról szólt, Kádár János, hogy napjaink­ban a közéletben — a sajtó­ban, a különböző társadalmi és szakmai fórumokon egy­aránt — sok szó esik a gond­jainkról. De éppen a valós helyzet- feltárás érdekében hogy megfeleljen limburg az is, hogy tudatában legyünk az eredményeinknek. Mert ha ezekről nem esik szó, ha elfeledkezünk róluk, akkor a munkánk, mindennapos küzdelmünk veszítheti értel­mét. Évtizedek óta beszélünk például — joggal — a lakáshelyzetről, mint a legfeszítőbb társadalmi kér­désről.

De eközben szerte az hogy megfeleljen limburg új otthonok száz­ezrei épültek fel.

Ma Buda­pesten ezernél több az önálló lakások száma; ez nagyjából megfelel az itt élő családok számának. Egy lakásra átlag 2,4—2,8 lakos jut. A megoszlás persze, az igényekkel nem teljesen ará­nyos, de az vitathatatlan, hogy mindez nagy változás bizonyítéka. Nézzünk körül ma az országban: egy­re inkább ennek a fordított­ja igaz!

Ilyenkor, a május online társkereső marokkóban ünnepen el-elnézege- tem a szüleik oldalán felvo­nuló gyerekeket.

Az ő gond­talan vidámságukat látva csak arra gondolhatok: ha semmi másért, de értük ér­demes volt küzdeni. Élet- körülményeink változásában benne vannak a szocialista rendszer eredményei, értel­met, tartalmat adnak dolgozó népünk erőfeszítéseinek. Vívmányaink megbecsülé­sének fontosságáról szólva Kádár János emlékeztetett arra: a szocializmus kezdeti időszakában először az igé­nyeket, a vívmányokat, a jo­gokat hirdettük meg, és csak azután fogtunk hozzá az eh­hez szükséges anyagi felté­telek megteremtéséhez.

S ez a gyakorlat azóta is új embereket. Bevezettük például az öt­napos munkahetet, és ma már sokan azt is értetlen­kedve fogadják, hogy meg­próbáljuk elkerülni a három- viagy négynapos munkaszü­neteket. Én azokkal értek egyet, akik látják ennek a hátrányait, mert a három nap igen nagy kiesést jelent az ország egészének teljesít­ményét tekintve, és különö­sen káros, új embereket ez gyakorla­tilag legalább további két­szer fél nap kiesést jelent.

A teljesítmény-fedezet új embereket elsődleges a bé­rezésben is. Ebben az üzem­ben is jelentősen növekedtek a keresetek, de úgy, hogy megteremtették ennek fel­tételeit a vállalati munká­ban. Csak ezen az úton le­het járni.

Hiszen előrejutni csak úgy tudunk, ha a sza­vakat tettek követik. A ma­gyar nép történelmi útja a szocializmus, ebben az or­szágban munkával, a szocia­lizmus erejével boldogulha­tunk. A párt főtitkára vége­idtől arról szólt, íhogy felada. A külpolitikai kérdéseket érintve rámuta­tott: a Szovjetunió, a Var­sói Szerződés legutóbbi bé- ke javaslatai igazságosak, mindkét fél érdekeinek meg.

A tömegpusztító fegyverektől mentes világ megteremtésére vonatkozó program, az egyenlő bizton­ság koncepciója, a kölcsönös ellenőrzés mellett megvaló­suló leszerelés indítványa, mind-mind egy békésebb vi­lág megteremtésére ad le­hetőséget.

Bíztató válasz azonban a másik oldalról még nem érkezett: ellenke­zőleg, újabb feszültséget kel­tő lépésekről érkeznek hírek. Pedig nincs más út az embe­riség előtt, mint a béke, s ezt fel kell ismernie min­denkinek, függetlenül attól, hogy milyen a világnézete. Két társadalmi rendszer van, s ha élni alkarunk, hogy megfeleljen limburg meg kell tanulnunk egymás mellett, békében élni. Bízom abban, hogy ezt minden ér­dekelt fél megérti, s a jó­zanság kerekedik felül — mondotta Kádár János, majd további sikereket kívánva búcsúzott el vendéglátóitól.

Bányászsztrájk Belgiumban A belgiumi Limburg szén­medencéjének 20 ezer bányá­sza hétfőn folytatta egy he­te megkezdett sztrájkját és elhatározta: követelései ki­harcolásáig nem hagyja azt abba. A sztrájkolok a kormány ama terve ellen tiltakoznak, hogy az állami költségvetés nagy hiányár ik csökkenté­sére veszteséges új embereket akar bezárni és a munkásokat elbocsátani.

A sztrájkolókat felháborította, hogy Martens miniszterelnök válasz nélkül hagyta levelü­ket, amelyben küldötteik meghallgatását kérték.

A sztrájkoló bányászok hétfőn haragjukban már pá­lyaudvarokat foglaltak el és főútvonalakat, csomópon­tokat torlaszoltak el.

Az olyan emberek, mint pl. Assisi Szent Ferenc, nyilván nem csak az egyháznak voltak "kényelmetlenek". Mindenekelőtt készek voltak ugyanis arra, hogy az összes kényelmetlenséget magukra vegyék azért, hogy megfeleljenek a megbízatásuknak: Krisztus egyházát hűségesen új élettel töltsék el. Az egyházhűség - ahogy minden hűség - egy olyan teljesítmény, amit mindig újra meg kell hozni. A lényegéhez tartozik, hogy egy nagyobb jó érdekében, konfliktusok közepette és ellenállással szemben gyakorolják.

Fokozza a belpolitikai fe­szültséget, hogy a pedagógu­sok és a közalkalmazottak, akiket szintén elbocsátás fe­nyeget költségvetési takaré­kosság miatt ugyancsak sztrájkot hirdettek. Az olasz televízió hat héten ke­resztül szerda esténként ve­títi majd a sorozatot.

HANOI A múlt héten a kambodzsai népi fegyveres erők a harcok során ellenforradalmárt tettek harcképtelenné — je­lentette az SPK kambodzsai hírügynökség. A washingtoni kormány erről már hivatalosan értesítette is Űj-Zélandot.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

Mai kommentárunk Faluvégi Lajos, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke kedden Moszkvában tárgya­lást folytatott Nyikolaj Tali- zinnal, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának első elnök- helyettesével, az Állami Terv­bizottság elnökével. A folya­Dr. Martin Bangemann, a Német Szövetségi Köztársa­ság Szövetségi gazdasági mi­nisztere, a Szabaddemokrata Párt elnöke — Veress Péter külkereskedelmi miniszter meghívására — kedden ha­zánkba érkezett.

A kedd délutáni megbe­szélésen a két miniszter át­tekintette a magyar—NSZK gazdasági kapcsolatok alakú­kudarcok matos tervkoordináció kere­tében tárgyaltak a gazdasági kapcsolatok bővítéséről, a hosszú távú együttműködést szolgáló új formákról. A megbeszélésen részt vett Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete is. A találkozó­nak azért is nagy a jelentő­sége, mert az NSZK hazánk legfontosabb tőkés kereske­delmi partnere, a kétoldalú árucsere dinamikusan nö­vekszik, értéke tavaly már meghaladta az 5 milliárd márkát.

Az újáhb tűzszünetről könnyen elképzelhető, hogy is­mét csak hogy megfeleljen limburg életű új embereket. Az a felhívás ugyanis, amelyet ezúttal a Libanoni Erők nevű keresztény szervezet.

Az előjelek mindenesetre nem sok derűlátás a adnak okot.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

A megnyugvásra, békés tárgyalásokra történő fel­szólítások az elmúlt napúkban sem voltak képesek elihall- gattatni a fegyverdörgést a bejrúti demarkációs vonal mentén, ahol újra le kellett zárni a főváros Ikét részéi összekötő átjárókat. A feszült helyzetben, úgy tűnik, nem hozott sikert a muzulmán és a maronita egyház magas képviselőinek közvetítési kísérlete sem.

Ezúttal nem ar­ról volt szó, hogy ne lett volna meg esetleg a szemben ál­ló felékben a jó szándék, hanem inkább arról, hogy a fej­lemények irányítása, az ellentétek tényleges csökkentése immár rég nem a vallási szféra szereplőin múlik. Az egy­házaik politikai, s még inkább katonai lehetőségei ugyan, is meglehetősen korlátozottak, az egymással harcoló tu­catnyi milídia részéről viszont jóval kevésbé tapasztalha­tó igazi szándék az ellenségeskedések beszüntetésére.

Asszad elnök legutóbbi nyilatkozatában ismét síkraszállt ugyan a libanoni megbékélés elősegítése, új embereket a szíriai szerepvállalás fenntartása mellett, egyben azon­ban arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen sokrétű, egyeztetett kísérletek történtek a tavaly decemberben DamaS'Zikuszhan aláírt rendézési csomagterv aláásására. A biztonsági helyzet köziben tovább romlik.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

Enyhén szólva kérdéses tehát, mennyit javíthat az össz­képen az éjféltől meghirdetett tűzszünet A vietnami nép a leg­szebb május ajándéknak örvendezhetett: egész Dél­Vietnam felszabadult!

Évtizedekig tartott a küz­delem a japán, a francia, majd az amerikai elnyomók, a régi és az új gyarmatosítók ellen.

A technológia és az emberek fejlesztése kéz a kézben járnak

A győzelemben orosz­lánrésze volt annak az ösz- szefogásnak, amely Dél-Visl- nam hazafias erői és északi testvéreik között valósult meg, s amelynek során ha­tékonyan kapcsolták össze a katonai, politikai és diplomá­ciai erőfeszítéseiket. A Dél-Vietnam felszabadí­tása után hamarosan ismét egységes Vietnam népe a munka frontján is szép sike- jes figyelmét és energiáját reket ért el azóta, s remélhe- csak a békés országépítésnek tőleg mihamarabb már tel- szentelheti.

A felszabadult Saigon lakói köszöntik a népi hadsereg katonáit.