Hoe flört op tapló, Arts mainpage | Budapesti Metropolitan Egyetem


ismerkedés weilheim

Földisménk körében egy munka sem jelent meg,mely E r d é l y t tüzelésen tárgyalta volna; földiratunk valamivel szerencsésebb, A honismeret ez uj ága csak hoe flört op tapló ujabb időkben nyert m a g á n a k embereket.

A régibb íróknál ha valamely része elé is fordul, többnyire történeti vagy útazás-szerü munkákba van vegyítve. S még ott is azon hiányt találjuk, hogy legrégibb történészeink, milyek Anonymus, Kóza, Thuróczi, Bonfin, a hon felszíne akkori állását mondhatni nem is említik; föld­ l e í r á s u n k pedig nem is létezett.

Következőleg a nemzeti feje- dclmok előtt e részben az irás merőben hallgat. Kik azután irtak, ha nem is mind idegen származásúak, r e á n k nézt annyiban mégis idegenek, hogy ide vonatkozó m u n ­ káikat többnyire latin és német, s ínég franczia és angol n y e l ­ ven is irták.

Nemzeti nyelvünk csak a legújabb időben kezd e térre nyomulni; s mondhatni a magyar irodalomban, így összeállítva, újdonság lesz minden sor. Bővebb ismerkedés okáért, az ide vonatkozó írók felett, egy futólagos szemlét nem tartok feleslegesnek. Ritkaságaink irodalmát Reiohorsdorfor György ha­ zánkfia nyitja meg Chorographiájával ben, k i mint Hoe flört op tapló.

F e r ­ dinánd császár titoknoka Erdélyen át Moldvába utazott; cz útját leírta, s Bécsben kiadta. Transsilvaniac p.

Welcome to Scribd!

Guovg Keiclieitdorfer. Vicnnac í Iícu Uc. Das ist : Neue Bcschrgi- bujig díj Landes Sicbcnbütgen slb. S munkájával egy sereg most uj, majd ó, majd ó és uj Dacia czimü munkának szolgált alapjául. Feltűnt végre a mull század vége felé e fákban legna­ gyobb hazánkfia, B e n k ő J ó z s e fszékely hoe flört op tapló, reform.

Benkö e tárgyra két munkát hagya fen, egyiket Generális, másikat Spe­ ciális Transilvania czim alatt; az első statislikai, a második geographíai rendszerű leírása Erdélynek. Benkö nyomozódásai után Erdély ismerete felelt a chaos oszlani kezd: történet, statistika, földleírás kezd egymástól külön válni.

Windisch II. József alatt megírja első geogra- phiáját; utána néhány földleiró jő, mint Marienburg, Lcbrccht, Benigni s mások, de egyik sem több a másiknál, s a ritka­ ságokat csak futólag említik.

Auclore Jos. Pars, Prior live Generális. Claudiopoli í. Mit történész, földloiró elhanyagolt, azt a statistikusnak kell vala kipótolni; de Erdély slalislikája mezeje í 8 3 7 - i g b á n ­ tatlanul hevert, ekkor jelent meg Benigni első kísérlete.

Uploaded by

Én, statislikámban, ben, eléggé kívántam kiemelni a ritkaságokat; de már akkor ólt agyamban e mii eszméje: következőleg bővebben kimeríteni nem vala szándékom. Ekkor látók legelőször mennyi festői tája van hazánknak. S minthogy még jobb ecsetet nem ismertünk, képeinket többnyire az övéből kölcsönözök. A természetleirás más terén sem voltunk szerencsésebbek, u v ff h°gy Erdélynek úgynevezett természet históriája is még csak az óhajtások közölt áll.

Hogy egyes szakmákban valódi nagy emberek működtek, az tagadhatlan, Ilyen a füvészet körül dr, B a u m g a r t e nki Erdély Flórája három kötetét nyomtatásban hagyá, s most » negyedik kötet is sajtó alá menendő.

Ilyen elismerést kell tulajdonitanunk Erdély mineralogusainak, kiknek P. Clau- diopoli Ackner, Hcrmannstadt ÍS Zeyk Miklós és mások, fáradhatatla­ nul búvárkodnak.

A természoti egyes ritkaságokat illetőleg, több oly ivót említhetnék meg, kik az egyes t á r g y a k körül, milyenek a b á ­ nyák, sóaknák, ásványos vizek s egyebek igen igen alapos leírásokat hoztak; de ezen tisztelt neveket é s munkákat az illető fejezeteknél fogom m e g e m l í t e n imikor az egyes tárgyak irodalmáról is s z ó i a n d o k.

Itt csak az álalános m ü v e k e t hozom. A tudomány szerető szász nemzet kebe­ lében e g y l e t alakult a honismeret é r d e k é b e n.

szemtelen társkereső alkalmazások

Azonban a mai napig, be kell vallanunk, mikép ez egylet e t é r e n a v á r a k o z á s n a k nem felelt meg; tagjai mind e napig l e g t ö b b e t a történet mezején! Ii'Ui Bcrde Áron. Székhelye Szeben, Wsd isrocrlelesdl Hon ts Külföld Hae társulat legalább egy geognosiai földabroszt bocsátana közre: a tudománynak roppant szolgálatot tenne.

Folyóiratai, le a mult században megjelont SiebenbürgerQuartalschriftlöl, Provincial- blálterektöl, az ,ban indult Transilvanián keresztül az ben K u r z A n t a l t ó l inditott Magazin, s prof. S c h u l - ]er által kezdett s most az egylet által folyamatban lévő 5 Archivocig, füzetekbon sok érdekest nyújtottak Erdély rit­ kaságaira.

  • Kovari Laszlo Erdely Folde Ritkasagai Kolozsvar Tilsch | PDF
  • Clara cicero megismerni fordítás
  • English-Hungarian Dictionary (Starting with "F")
  • Arts mainpage | Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Emőke Tapolyai (emoke66) - Profile | Pinterest
  • Keresés nő a 80
  • Slut 40 éves fiatal és ribanc torrent szamarak vedettes meztelen lányok nagyon kurvák meztelen xxx lányok fasz és fasz.

Erdély magyar irodalma ellen sem panaszolhatunk. Mió­ ta a Nemzeti Társalkodó ben megindult, e nemzetnek mindig yalának lelkes fiai, kik a hazai tárgyak leírásában foly­ tonosan kedvüket találták. S ha a Társalkodó mellett megnéz­ zük, az ben megindult Vasárnapi újságot, az ben keletkezelt Hon és Meet az orvos s az ban negyediknek sze­ gődött Természetbarátot; oly czikkeket lelünk bennök, melyek munkálkodásomat a fen méltányolt forrásoknál nem kevésbé segítek elö.

S melyeket, ha német íróink kellően ismerni ta­ nulnának, sok hazai tárgyat egészen más stádiumon képzel­ nének, mint valóban képzelnek.

A magyar irodalom részekről! Végül két férfit kell megemlítenem, két idegent, egy an­ gol és egy francziát, kik hon mindketten jól szülöttek, s mind kelten hazánk főúri esaládaiba nősültek, s igy egészben ha­ zánkfiaivá levén, hazánkat módjok leve megismerni.

Azt hiszem, felesleges mondanom, hogy e két férfi az utazásaikról isme­ retes P a g e t J á n o s és G e r a n d o Á g o s t o n urak, kik a mult tizedben Erdélyt beutazva, Gerando két, Paget egy k ö ­ tetet nyujta Erdélyről hazájának, s illetőleg a világnak, mint­ hogy munkájukat németre is loforditák.

Siebenbür- gen und Scine Bewolmer. Tlicü Hungary and Transylvania by Jolin Paget. Nemet ciime : Ungani u. Sicbenbűrgen v.

nagyi szexet keres

Leipzig, Több utazót is említhettem volna, mint pl. Ennyi különböző kulfö áll szolgálatára Erdély leírójának; hogy még sem elégséges, azt azonnal beláthatjuk.

Kovari Laszlo Erdely Folde Ritkasagai Kolozsvar Tilsch 1853

De min­ denesetre elégségesek arra, hogy ha az ember e hont össze­ vissza járta: az egyes ritkaságokat helyfekvési s történeti szempontból tárgyalhassa, népszerűbbé tegye.

Mostani feladatom tehát Erdély felszínének szépségei, s a föld gyomrának ritkaságai; a földismének s földleírásnak azon költői köre, mit J ó hoe flört op tapló s i k a M i k l ó s regényeibe annyi ügyességgel tudott beleszőni. Azon helyleirásoknak, melyek­ nek olvasóim általa csak költői oldalát vették, itt prózai o l ­ dalait is veendik. Józsika tiszta példánya annak, mennyit lehet a költő hazája ismertetésére. Vajha Erdély magyar ajkú lakosai i saz erdélyi szász nemzet s a magyarhoni magyarok példáján felindulva: egy honismeret körül fáradozó egylelet magok köztt is létrehoz­ nának, s annak legalább annyi pénzalapot szereznének, meny­ nyi egy füzeles folyóirat fenlarlására s z ü k s é g e s.

Egy két ember nem képviselheti a nemzet intelligenliájál.