Egységes párt cottbus. Szabad Nép, augusztus ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca


Tovább Anyavállalatunk a ZF Friedrichshafen AG A ZF egy globális technológiai vállalat, amely személygépkocsik, haszongépjárművek és ipari technológiák számára szállít rendszereket, elősegítve a mobilitás következő generációját. A ZF lehetővé teszi a járműveknek, hogy lássanak, gondolkodjanak és cselekedjenek. A négy technológiai területen — Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving és Electric Mobility — a ZF átfogó termék- és szoftvermegoldásokat kínál a már működő járműgyártók és az újonnan megjelenő szállítási és mobilitási szolgáltatók számára. A ZF különféle járműveket elektrifikál. Termékeivel a vállalat hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez és a klímavédelemhez.

Szabad Nép, Több százezer párttag és több tízezer pártonkívüli határozta el, hogy rendszeresen tanul és pártunk több tízezer politikailag és ahhoz, hogy a barátok barátom képzett tagja vállalta, hogy pro­pagandista lesz.

Az új tanév előkészítésének sikeré­hez hatalmas mértékben hozzájárult Központi Vezetőségünk márciusi egységes párt cottbus fokozódott az érdeklődés az elméleti kérdések iránt, fellendült az iskolán kívüli pártoktatás. Ilyen helytelenül értelmezték egyesek a pórtoktatásban való részvétel önkén­tességét.

Kelet-Magyarország, SZÁM Ára 50 lillér

A pártoktatás előkészítését segí­tette, hogy a propagandistákat és a hallgatókat az esetek túlnyomó több­ségében a választott pártszervek tagjai — a párt-végrehajtóbizottsá­gok, illetve a pártvezetőség tagjai és a legjobb aktivisták — válogatták ki. A funkcionáriusok és az aktivis­ták személyesen is jó példát mutat­tak. Mindjárt másképpen hangzott a tanulásra buzdító szó az olyan pártfunkcionárius vagy aktivista aj­káról, aki elsők között vállalt propa­gandamunkát, vagy az elsők között határozta el, hogy részt vesz a párt­oktatásban.

Az — Hibát kö­vetnénk el azonban, ha nem figyel­nénk fel a fogyatékosságokra is.

kehlani a 2021 egyetlen féltékeny

A pártoktatás részvevőinek kiválo­gatásakor nem mindegyik bizottság járt el körültekintően: sok elvtárs nem a neki legjobban megfelelő ok­tatási formába kérült. Túl kevés elvtársat osztottak be a politikai is­kolákra, a dabasi járásban például a pártoktatásban részvevőknek mind­össze 0. Az ilyen je­lenségnek sok esetben az az oka, hogy lebecsülik a politikai iskolát, a pártoktatás legalacsonyabb fokoza­tát.

Igaz, évek óta nagy tömegek ta­nultak a politikai iskolákon, de so­kan vannak még pártszervezeteink­ben, akik eddig nem kaptak rendsze­res politikai képzést. Fontos, hogy a tagságnak ez a passzívabb rétege is bekapcsolódjék a pártéletbe és párt­munkát vállaljon.

Brandenburg

A politikai gazdaságtan és az SZKP története tanfolyamokra vi­szont több pártszervezetünkben túl sok elvtársat osztottak be. Olyan vá­rosokban vagy járásokban, ahol ko­rábban az előfeltételek híján nem, vagy csak igen kevesen tanultak po­litikai gazdaságtant, az idén szembe­tűnően sok politikai gazdaságtan tan­­folyamot szerveznek.

Egerben 24, a gyulai járásban például 26 SZKP története tanfolyam szervezéséről beszélnek. Persze a pártoktatás rend­szerének módosításáról szóló pártha­tározat felhívta a figyelmet a szako­sított tanfolyamok kibővítésére, és különösen kiemelte a politikai gaz­daságtan tanulmányozásának fontos­ságát — nem szabad azonban magas­fokú tanfolyamokat szervezni a meg­felelő előképzettséggel nem rendelke­ző hallgatók számára.

A hallgatók ki­válogatásának hibái — ha így marad­nak — súlyos zavarokat okozhatnak: az új tanév elején, az első foglalko­zások után a hallgatók tömegesen veszik majd észre, hogy nehéz szá­mukra a tanulandó anyag, és alacso­nyabb oktatási formákba való be­osztásukat kérik, vagy elkedvetle­nedve, abbahagyják a tanulást.

sok társkereső oldal a világon

A propagandisták kiválogatásánál az összkép szintén kedvező, de itt sincs minden rendjén. Az a fő 'hiba, hogy párt-végrehajtóbizottságaink és pártvezetőségeink nem vették eléggé figyelembe az egyes oktatási formák sajátos követelményeit.

Teljesen helytelen az ilyen felfogás. Vajon, hogy tudja egy gyenge propagandista megszerettet­ni a rendszeres tanulást éppen olyan hallgatókkal, akik először egységes párt cottbus rendszeresen? Vajon nem emlékeznek az ilyen felfogású elvtársak arra, hogy az elmúlt éyekben nem egyszer éppen azért bomlottak fel tanfolya­mok és ment el hosszú időre a hall­gatók kedve a tanulástól, mert gyen­gék voltak a propagandisták? Jól képzett, gyakorlott propagandisták beállítása — mivel új és fontos alap­fogalmak megtanítását szolgáló ok­tatási formáról van szó — a marxiz­mus—leninizmus alapjai tanfolyamo­kon is nagyon indokolt.

Hibák vannak a politikai gazdaság­tan és az SZKP története szakosított tanfolyamok propagandistáinak kivá­logatásánál is. Sok tanfolyam — sok propagandistát követel, de párt­végrehajtóbizottságaink nem egyhe­­lyütt csak gyenge felkészültségű pro­pagandisták beállításával tudták az igényeket teljesen kielégíteni.

Ér­vényt kell szerezni annak a 'helyes elvnek, hogy csak annyi tanfolyamot szervezzünk, ahány jó propagandista van. Az említett fogyatékosságok azt mutatják, hogy idén sem sikerült az új tanév előkészítéséből teljesen ki­küszöbölni a formális, a bürokratikus vonásokat. Számos párt-végrehajtóbizottság, mielőtt megkezdte a pártoktatás elő­készítését, egységes párt cottbus, hogy a párttag­ság egységes párt cottbus hány százalékának oktatására nyílik lehetőség.

Amíg ezek az előzetes tervezgetésék csak azt a célt szolgálták, hogy a párt­végrehajtóbizottságok jobban fel tud­janak figyelni a hibákra — hasznos szolgálatot tettek. Vannak azonban szép számmal olyan — főleg járási — párt-végrehajtóbizottságok, ame­lyek'kötelezővé tették az alapszer- Vezetek' számára ezeket a terveket, így sok helyen — például Baranya megye, Tolna megye és más megyék egyes egységes párt cottbus — nem az előké­szítő munka eredményeit vették alapul a tanfolyamok szervezésénél, hanem éppen fordítva — a párt­­végrehajtóbizottságdk tervében elő­írt őktatási formákhoz és irányszá­mokhoz keresték a hallgatókat.

A pártoktatás előkészítése nem fejeződhet be a propagandisták és a hallgatók kiválogatásával, párt-vég­rehajtóbizottságainkra és pártvezető­ségeinkre még további nagy felada­tok hárulnak. Mindenekelőtt az el­következő hetekben ki kell javítani meet laura miller és wendler említett hibákat.

Emellett sürgő­sen pótolni egységes párt cottbus a bányászatban, a gépállomásokon, az állami gazdasá­gokban és a termelőszövetkezetek­ben a hallgatók és a propagandisták kiválogatásában mutatkozó elmara­dást.

Tovább kell magyarázni a marxizmus—jleninizmus tanulmányo­zásának jelentőségét, s ismertetni a pártoktatás különböző formáit.

Már most létre kell hozni a tanulócsopor­tokat, és be kell osztani a propagan­distákat. A propagandisták már most na­gyon sokat tehetnek azért, hogy a hallgatók tanulási kedve erősödjék.

Helyes és dicséretet érdemel azoknak face to face ismerkedés stuttgart pártvezetőségeknek kezdeményezé­se, melyek a propagandistáknak és a hozzájuk tartozó hallgatóknak párt­­megbizatásokat adnak, egyebek kö­zött beosztják őket a rendszeres agi­­tációs munkába. Ha párt-végrehaj­tóbizottságaink és pártvezetőségeink nem bizakodnak el, s megoldják eze­ket a egységes párt cottbus, akkor tudjuk csak megteremteni minden lényeges elő­feltételét az — A kínai kulturális delegáció látogatása Szabolcs-Szatmárban A hazánkban tartózkodó kínai kul­turális delegáció szerdán Szabolcs- Szatmár megyébe látogatott el.

A küldöttség tagjai Nyírbátorban meg­tekintették a járási kultúrházat. Hosszasan- elbeszélgettek a já­rási kultúrház és a népművelési szervek vezetőivel, tagjaival, érdek­lődtek a kultúrház élete, munkája iránt.

A vendégek kérdéseire a kul­turális szervek illetékes vezetői és tagjai adtak részletes felvilágosítást. Közben a küldöttek tiszteletére gya­korlati bemutatót tartottak a külön­böző művészeti csoportok, A kulturális delegáció csütörtökön Nyíregyháza kulturális intézményeit tekinti meg.

Német Demokratikus Köztársaság

MTI Bachmann Félix kombájn vezető több mint hold gabonát takarított be Az állami gazdaságok kombájno­­sainak versenyében Bachmann Félix, a Május 1 majori Állami Gazdaság kiváló kombájn vezető je az első. A gazdaságban mór befejezte az ara­tást. A kiváló koimbáj­­nos eddig már több mint holdról takarította be a termést. A versenyben második G. Nagy István, a Bánhalmi Állami Gazda­ság kombájnvezetője, aki hold­ról aratta le a gabonát.

Harmadik Kutasi János, a Surjáni Állami Gazdaság kombájnvezetője: ő hold gabonát takarított be mostanáig.

flörtölni nagy tehetség

A legjobbak példáját követve gyorsítsuk a cséplést! Jóleső látvány az olyan szérű, ahol a cséplőgép egész nap egyenletesen jár, ahonnan egyre-másra megrakott szekerek fordulnak ki. A szérűk nagy részén valóban jól dolgoznak. Sok cséplőcsapat rendszeresen túlteljesíti tervét.

A gépállomási cséplőcsapatok közül egységes párt cottbus Tetétleni Gépállomáson dol­gozó Kristóf András csapata az első; eddig mázsa gabonát csépeltek el. És sorolhatnánk tovább a kiválóan dolgozó cséplőcsapatokat.

Az igyekvő cséplőmunkások dicsére­tére válik, hogy több helyen már be­fejezték a cséplést. De sajnos, nem egy szérűn találhatunk indokolatlan szüneteket tartó, rendszertelenül dol­gozó cséplőcsapatokat, sőt, a teljesen kihasználatlan nyugdíjasok mentes találkozó sem példa ad társkereső férfi, ság.

A Győr megyei Téten a cséplő­gépeknek igen sok ideje kárbavész, mert a gépeket rosszul irányítják, so­kat kell feleslegesen huzatniok. Bács megyében — bár igazán volna mit csépelni — még nem állt munkába minden cséplőgép. Könnyen megállapíthatjuk, hogy egyes helyeken miért akadozik a cséplés. A lassú munka legfőbb oka: elmaradtak a behordással, és szakszerűtlen az asztagok elhelye­zése.

Kübekházán, Tiszaszigeten, Szőre gén, Deszken. Ujszentivárion például annyira megkéstek a behor­dással. Sokkal gondosab­ban kell ezt a munkát végezni. Ok­vetlenül szükséges, hogy a jó idő minden percét kihasználják, hiszen egész évi kenyerünkről van szó. S hogy a behordást, az asztagolást jól is meg lehet szervezni, arra példa a Borsod megyei Taktaharkány község.

Taktaharkányon a tanács mező­­gazdasági állandó bizottsága jól előkészítette és megszervezte a behordást. Kijavították a hida­kat, az átjárókat. Levágták a fák útra hajló ágait, mert ahogy kiszá­mították, 10—15 család egész évi ke­nyere kitelne egységes párt cottbus a kalászokból, amelyeket ezek az ágak lehúznak a megrakott szekérről. A község dol­gozó parasztjai közösen hordják be gabonájukat a szérűre. A községi ag­­ronómus segítségével úgy jelölték ki az asztagok és a kazlak helyét, hogy a gépet ne kelljen fölöslegesen ide­­oda állítgatni.

Gyorsítsák meg a cséplést, hogy mielőbb zsákokba, egységes párt cottbus kerül, jön a termés, s minél kevesebb szem menjen veszendőbe. A jó termelőszövetkezetek, a jó gaz­dák erre is törekszenek. Minél előbb végezni akarnak a hordással, a csép­­léssel, meg a beadással is. Eddig több tízezer egyéni termelő, mintegy termelőszövetkezet, sőt már számos község is teljesítette kötelező gabo­nabeadását és az állami felvásárlási tervet.

társkeresés veszprém

Az állami magtáraknál egymást követik a géptől érkező vontatók, szekerek. Egyszóval: a begyűjtés ál­talában jól halad.

Szabad Nép, augusztus ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Ha a begyűjtési dolgozók, a járási, megyei begyűjtési hivatalok munkájáról beszélünk, el kell ismernünk, hogy az eredmény­lapok vezetését, a begyűjtési nyil­vántartást jól végzik.

De éppen az itt-ott előforduló szabálytalanságok, a néhány, beadást halogató gazda miatt nem elég, ha csak ezt a munkát látják el jól.

A be­gyűjtési dolgozók tartsák felada­tuknak azt is, hogy beszélgessenek a beadást halogatókkal, végezzenek meggyőző munkát a begyűjtés sike­réért.

free website lengyel találkozó

Természetesen a helyi taná­csok és a pártszervezetek segítsége is nagyon szükséges ehhez a munká­hoz. A gyöngyösi közös szérűn Tudósítónktól.

Előre,

Vörös selyemzászló ékesíti az At­­kári Gépállomás cséplőgépét, amely Gyöngyösön, közös szérűn csépel az egyénileg dolgozó parasztok számára.

Szolcsák Benedek felelős gépvezető és Sánta Mihály munkacsapat-vezető brigádja es géppel hetedik napja csépel és ezalatt gazda kenyér­­gabonájával végeztek. Napi átlagtel­jesítményük mázsa, s csak azért nem több, mert naponta 40—42 egyéni dolgozó paraszt gabonáját kell elcsépelniök — vagyis: gyakran állít, ják a gépet egyik asztagtól a másik­hoz. A legjobb gyöngyösi cséplőbrigád­nál a hét nap alatt egyetlen műszaki hiba vagy üzemzavar sem hátráltatta a munkát.

A Gyöngyösi Tanács és a begyűjtési szervek gondoskodnak róla, hogy a dolgozó parasztok folya­matosan hordjanak a közös szérűre és a nap minden órájában legyen csépelni való. Akiknek a gabonáját elcsépelték, legtöbbnyire már útközben hazafelé beadják az állam részét és a leszerző­dött mennyiséget a begjjűjtöhelyen. Mégsem lőhet azt mondani, hogy ki­elégítő felvilágosító munka folynék a közös szérűn.