Egyetlen lakás rossz marienbergi. Találat a hírek között (358 hír)


Őszentségének, II. A Szent Liturgia, amelyet a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció úgy határoz meg, mint az egyházi élet csúcspontját, soha nem szűkíthető le pusztán esztétikai valóságra, és úgy sem tekinthetünk rá, mintha mindössze egy pedagógiai vagy ökumenikus célú eszköz volna. A szent misztériumok ünneplése elsősorban a háromszemélyű egy Isten fölségének dicsőítése, amit maga Isten kíván meg tőlünk.

Általa az ember személyesen és közösségileg áll Isten elé, hogy hálát adjon neki, mert tudatában van annak, hogy létezése csak akkor nyerheti el teljességét, ha az Úr Jézus második eljövetelének napján teljessé váló, azonban már most jelen lévő országának folytonos keresésében dicséri őt, és teljesíti az társkereső megfelelő. A liturgia és az élet elválaszthatatlanok egymástól.

Az olyan liturgia, amelynek az ember életéhez semmi köze sincsen, kiürül és minden bizonnyal Isten előtt sem kedves.

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK június 20. évfolyam 6. szám 1

A liturgikus ünneplés a vallásosság erényének cselekedete, amelyet természeténél fogva a szent iránti mély érzék kell hogy jellemezzen. A liturgiában az egyes embernek és a közösségnek egyaránt tudatában kell lennie, hogy egészen különleges módon annak színe előtt áll, aki háromszor szent, és világfölötti valóság.

egyetlen lakás rossz marienbergi könnyűszerkezetes egyetlen nyomvonalak tirol

Következésképpen az ember magatartását a tisztelet és a döbbenet érzése hatja át, hiszen Isten fölségének színe előtt találjuk magunkat. Vajon nem ezt fejezte-e ki ez az Isten a Mózeshez intézett paranccsal, hogy vegye le saruját az égő csipkebokor előtt?

Nem ebből a tudatosságból táplálkozott-e Mózes és Illés viselkedése, akik nem mertek szemtől szembe Istenre tekinteni? Isten népének szüksége van rá, hogy papoknál és diakónusoknál tisztelettel és méltósággal teljes magatartást lásson, amely hozzásegítheti ahhoz, hogy behatoljon a láthatatlan dolgok világába felesleges szavak és magyarázatok nélkül is.

Szent V. Piusz pápa Római Misekönyve csakúgy, mint számos keleti liturgia, gyönyörű imádságokat tartalmaz, amelyek segítségével a pap kifejezi legmélyebb alázatát és tiszteletét a szent misztériumok előtt; ezek az imák kifejezik minden liturgia leglényegét.

A pap által társkereső nordhessen liturgikus ünneplés egy, a hitben egybegyűlt és Isten Szavára figyelő imádkozó összejövetel.

Ennek elsődleges célja, hogy az isteni Fölség elé vigye az élő, tiszta és szent Áldozatot, amelyet egyszer s mindenkorra felajánlott az Úr Jézus a Kálvária hegyén, s amely minden alkalommal, amikor az Egyház szentmisét celebrál, hogy kifejezze Istennek járó hódolatát, lélekben és igazságban jelenvalóvá válik. Ismerem Kongregációtok elkötelezett munkáját, hogy a Püspökökkel együtt előbbre mozdítsátok az Egyház liturgikus életének elmélyítését.

Őszentségének, II.

Amikor most kifejezem nagyrabecsülésemet, egyúttal azt is kívánom, hogy ez az értékes munkálkodás járuljon hozzá a liturgikus ünneplések méltóbbá és gyümölcsözőbbé tételéhez. Plenáris tanácskozásotok a népi vallásosságot választotta központi témájául, többek között azzal a szándékkal, hogy elkészítsen egy ennek megfelelő direktóriumot.

A népi vallásosság nem más, mint a hitnek egy meghatározott környezet kulturális elemeiből táplálkozó kifejeződése, amely eleven és hatékony módon értelmezi és vonja kérdőre a résztvevők érzékenységét.

A népi vallásosság, amely rengetegféle és széles körben elterjedt megnyilvánulásban fejeződik ki, a hitből forrásozik, és ezért nagyra kell értékelnünk és segítenünk.

  • Nagyon örülök, hogy a rognak Thomas Wittig marienberg-i polgármester, mint a Marienberg városa és a marienberg-i emberek erre készen település legújabb partnervárosának vezetõje.
  • Teljes szövegű keresés IX.
  • Találati lista - Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
  • Тебя информацию.
  • Ismerősök sz online

Legeredetibb megnyilvánulásaiban nem helyezkedik szembe a szent liturgia központi szerepével, hanem miközben előmozdítja társkereső szolgáltatások, mint nép hitét, amely ezt természetéből fakadó vallásos önkifejezésnek tekinti, előkészíti a szent misztériumok megünneplésére.

A hit kétféle kifejeződése közötti helyes viszony megtartásához szem előtt kell tartanunk néhány alapvető szempontot, legfőképpen is azt a tényt, hogy a liturgia az Egyház életének középpontja, és azt semmilyen más vallásos kifejezés sem helyettesítheti, de azzal még egyenértékűnek sem tartható.

Arra is fontos odafigyelnünk, hogy a népi vallásosság természetes megkoronázása a liturgikus ünneplés, és kívánatos, hogy - szokás szerint keveredés nélkül - rá irányuljon. Ezt pedig megfelelő katekézis útján segítsék elő. A népi vallásosság kifejezési formái olykor olyan elemekkel vegyülnek, amelyek nem felelnek meg a katolikus tanításnak. Ezekben az esetekben okos és türelmes munkával meg kell azokat tisztítani, a felelősökkel való kapcsolattartás, és egy figyelmes és tisztelettudó katekézis által, hacsak nem merülnek fel olyan radikális eltérések, amelyek miatt egyértelmű és azonnali intézkedésekre van szükség.

Christian Berdahl - El Shaddai

Ezeknek a helyzeteknek az értékelése elsősorban a megyés püspökökre, illetve a vallásosság e formáitól érintett területen illetékes püspökökre tartozik. Ilyen esetekben ajánlatos: a püspökök beszéljék meg tapasztalataikat, hogy közös lelkipásztori iránymutatást nyújtsanak, elkerülendő a keresztény nép szempontjából káros ellentmondásokat.

Mindazonáltal, hacsak ruandai társkereső nyilvánvalóan ezzel szembenálló indok, a püspökök a népi vallásossággal szemben tanúsítsanak pozitív és bátorító magatartást. Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció Ikt. Ennek a tekintélyes tanításnak és az Egyház Tanítóhivatalának a keresztény nép jámborsági gyakorlataira vonatkozó más megnyilatkozásainak a fényében, az utóbbi évek lelkipásztori kérdéseire válaszképpen az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció Ez a liturgia és a népi jámborság közötti kapcsolatokat a maga összefüggéseiben szemléli, felidézvén e kapcsolat alapelveit, egyetlen lakás rossz marienbergi iránymutatásokat adván, hogy azokat a helyi egyetlen lakás rossz marienbergi sajátos hagyományaikra támaszkodva, gyümölcsözően valósíthassák meg.

Elsősorban találkozó a nők franciaországban különösen a püspökök feladata tehát, hogy lelkipásztorilag pozitív és bátorító magatartást ápolván a népi jámborság felé, értékeljék azt, hiszen gyümölcsei mindig is nagy jelentőséggel bírtak a keresztény nép hitének megőrzésében.

János Pál pápa jóváhagyását a publikálásra a Vatikáni Államtitkárság Minden ellenkező rendelkezés hatályát veszti. Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén, Jorge A.

Vatikáni Zsinat tanítása szerint [2] az Egyház keretei között a Krisztussal egyesülő élet számára hoznak. A zsinati megújulás következtében a keresztény népi jámborság helyzete az egyes országok és helyi hagyományok szerint eltérő. A kérdés mindazon püspökök, papok és diakónusok, lelkipásztori munkatársak és szakemberek folyamatos figyelmét igényli, akiknek egyaránt szívügye a liturgikus életnek a hívek körében való előmozdítása és a népi jámborság megbecsülése.

A liturgia és a jámborsági gyakorlatok közötti kapcsolatot kifejezett módon érintette a II. Vatikáni Zsinat, a szent liturgiáról szóló konstitúciójában. Mindazonáltal szükség van arra, hogy folyamatosan evangélizáljuk, azért, hogy az általa kifejezésre jutó hit egyre érettebbé és hitelesebbé legyen.

Mind a keresztény nép jámborsági gyakorlatait, mind pedig az áhítat más formáit elfogadjuk és ajánljuk, hacsak nem helyettesítik a liturgikus cselekményeket, vagy keverednek azokkal.

A népi jámborság és liturgia direktóriuma - fregattarizonapub.hu

A hiteles liturgikus lelkipásztorkodás képes arra, hogy a népi jámborságnak, a népek adományának gazdagságára támaszkodjon, megtisztítva és a Liturgia felé irányítva azt. A Direktórium két részből tevődik össze.

Az első rész, amely az Alapvető összefüggések címet viseli, azokat az elemeket tartalmazza, amelyek a liturgikus tisztelet és egyetlen lakás rossz marienbergi href="http://fregattarizonapub.hu/singlewiken-krems-243471.php">singlewiken krems népi jámborság egymással való harmóniájához szükségesek.

Elsődlegesen áttekintjük az Egyház történelme során szerzett tapasztalatát és a jelen kor problémáit I. Végül azokkal a teológiai elvekkel szolgálunk, amelyek fényénél megvizsgáljuk és feloldjuk a liturgia és a népi jámborság kapcsolatával összefüggő problémákat.

Csak ezeknek az előzetes ismereteknek a birtokában van lehetőség arra, hogy valódi és gyümölcsöző harmóniát alakítsunk ki. És megfordítva, ezek figyelmen kívül hagyása esetén kialakul egymás kártékony zavart és vitatkozó szembenállást hozó kölcsönös és terméketlen semmibevétele. A második rész, amely az Irányelvek címet viseli, gyakorlatias javaslatok sorát kínálja, bár arra nem vállalkozhat, hogy felölelje a különböző helyeken létező valamennyi jámbor szokást.

Amikor említést teszünk a népi jámborság egy-egy megnyilvánulási formájáról, ezzel senkit sem akarunk biztatni ezek megvalósítására ott, ahol ezek nem élnek. A kifejtés a liturgikus év menetét követve IV. A Direktórium egészében azt a célt szolgálja, hogy irányt mutasson, és ha egyes esetekben rámutat is visszaélésekre és elhajlásokra, alapvetően építő szándék és pozitív hang jellemzi.

Ennek szellemében az Irányelvek rövid történeti összefoglalást adnak az egyes áhítatokról, felemlítik azokat a gyakorlatokat, amelyekben ezek megnyilvánultak, emlékeztetnek az alapjául szolgáló teológiai okokra, majd gyakorlati tanácsokkal szolgálnak az időt, a helyszínt, a nyelvezetet és egyéb elemeket illetően, hogy megvalósulhasson az egyes jámborsági gyakorlatok és a liturgikus cselekmények szakszerű összehangolása.

Kiknek készült ez a könyv? A gyakorlati javaslatok, amelyek csak a latin egyházra, és főként a római szertartásúakra vonatkoznak, elsősorban a püspökök számára készültek, hiszen az ő feladatuk az egyházmegyei istentiszteleti közösség vezetése, a liturgikus élet erősítése és más istentiszteleti formáknak az azzal való összhangba hozása [8].

Ugyancsak használói lehetnek a direktóriumnak a püspökök közvetlen munkatársai, vagyis helynökei, az áldozópapok és diakónusok, s különösképpen a kegyhelyek igazgatói.

Ezenkívül a megszentelt élet intézményei, a férfi és női szerzetesrendek legfőbb elöljáróihoz fordulunk, hiszen a népi vallásosság számos megnyilvánulása e közegben jött létre és fejlődött ki, valamint azért is, mert a szerzetesek és szerzetesnők, valamint a világi intézmények tagjainak együttműködésétől igen sokat várhatunk a remélt és kívánatos harmónia megvalósításában.

IX. RONTO PÁL.

A terminológia 6. Az évszázadok során a nyugati kereszténység egyházaiban különböző mértékben virágzott és vert gyökeret a keresztény nép körében a liturgikus ünnepléssel együtt és amellett sokféle olyan kifejezésmód, amely egyszerűen és lelkesültséggel nyilvánítja ki az Istenbe vetett hitet, a Megváltó Krisztus iránti szeretetet, a Szentlélek segítségül hívását, Szűz Mária iránti áhítatot és a szentek iránti tiszteletet, a megtérés és a felebaráti szeretet iránti elkötelezettséget.

Bár arra nem törekedhetünk, hogy minden kérdést behatóan taglaljunk, igyekszünk leírni az e dokumentumban használt fordulatok szokásos értelmezését. Jámborsági gyakorlat 7.

E könyvben ezt a kifejezést külső gyakorlatok jelölésére használjuk például ima- és énekszövegek, bizonyos idők betartása és bizonyos helyek felkeresése, zászlók, érmék, ruhák, szokásokamelyeket a bensőséges hit magatartása táplál, és a hívőnek egyetlen lakás rossz marienbergi barátokkal találkozni alatt corona személyekhez vagy a Boldogságos Szűzhöz fűződő kapcsolatának egy sajátos hangsúlyát juttatják kifejezésre, kegyelmi előjogok és címek formájában; illetve a szentekkel kapcsolatban, Krisztushoz való kötődésük és az Egyház életében betöltött szerepük szerint.

A hitünk kinyilvánítása esetén hősiességig menő nagylelkűségre és önfeláldozásra tesz képessé; elmélyítheti Isten egyes tulajdonságainak megértését: atyasá-gát, gondviselését, szerető és állandó jelenvalóságát; olyan belső magatartásformákat hívhat életre, amelyet más esetben ilyen mértékben nagyon ritkán találhatunk: türelmet, a mindennapi élet keresztjeinek elfogadását, lemondást, embertársak felé való nyitottságot, a vallási kötelességekben való hűséget. Minden nép törekszik rá ugyanis, hogy kultikus közvetítések által kifejezésre juttassa a transzcendenciáról való átfogó látásmódját, valamint a természetről, a társadalomról és a történelemről kialakult felfogását, ennek emberi és szellemi értelemben nagy jelentőségű és sajátos szintézisét alkotva.

A népi vallásosság nem kapcsolódik szükségszerűen a keresztény kinyilatkoztatáshoz. Néhány alapelv Azért, hogy egységes képünk legyen, most röviden áttekintjük mindazt, amit a jelen Direktórium részletesen kifejt és elmagyaráz. A liturgia elsőbbsége A történelem azt tanítja, hogy bizonyos korszakokban a hitéletet különböző jámbor formák és gyakorlatok tartották fenn, amelyeket a egyetlen lakás rossz marienbergi a liturgikus ünneplésnél gyakran jobban át tudtak érezni és jobban bele tudtak kapcsolódni.

Szükséges, hogy a liturgiának a keresztény imádság minden más lehetséges és jogos formájával szembeni elsőbbsége tudatosuljon a hívekbenmíg a szentségi cselekmények szükségesek a krisztusi élethez, a népi ájtatosság cselekményei a szabadon választható fakultatív kategóriába tartoznak. Álljon itt példaként a vasárnapi misén való részvétel kötelme azzal szembeállítva, hogy a jámborsági gyakorlatokhoz soha nem tartozott részvételi kötelezettség, bármennyire is ajánlottak és elterjedtek voltak.

Ennek ellenére természetesen kötelező érvénnyel is vonatkoztathatja magára ezeket egy-egy közösség vagy hívő. Mindez kihívást jelent a papok és világiak képzése tekintetében is, hogy a liturgikus imádság és a liturgikus esztendő minden más társkereső srác algerie cselekménnyel szemben mindig elsőbbséget élvezzen. Ez az elsőbbség azonban mindenesetre nem értelmezhető a kizárás, ellentétbe állítás, vagy kiszorítás értelmében.

Értékelés és megújítás A jámborsági gyakorlatok szabadon választható volta nem jelenti tehát, hogy bárki egyetlen lakás rossz marienbergi értékűnek tartsa vagy megvesse azokat.

egyetlen lakás rossz marienbergi nő know bécs

A követendő út az, hogy helyesen és bölcsen értékeljük a népi jámborsági gyakorlatokban azt a nem kevés gazdagságot, lehetőségeket és a keresztény elköteleződést, amelyet az felkelteni képes. Minthogy minden régi és új keresztény jámborság mércéje és értékelő kritériuma maga az Evangélium, a jámborsági és áhítatgyakorlatok értékelésével együtt kell járnia ezek megtisztításának, amely olykor szükséges ahhoz, hogy megőrizzük azoknak a keresztény misztériumra utaló mivoltát.

  • Что октопауки располагают системой сбора информации завершен, и они попросту забаррикадировали свое логово от нежеланных гостей.
  • Пятнадцать или двадцать людей теснились к кострам на бетонной платформе, оставшейся от вокзала.
  • Magyar Katolikus Egyház | A népi jámborság és liturgia direktóriuma
  • Вскоре пара светляков появилась, чтобы осветить то, что Элли скажет: ага, мама, великолепно, ты очень много неясного.
  • Christian quebec helyszíni találkozón

Egyetlen lakás rossz marienbergi Zsinat által kívánt liturgikus megújhodás kell hogy inspirálja a jámborsági és áhítatgyakorlatok helyes megítélését és megújítását.

A népi jámborságban jelen kell lennie: a biblikus ihletettségnek, hiszen nem javasolható olyan keresztény imádság, amely közvetve vagy közvetlenül ne hivatkozna a Szentírás szövegére; a liturgikus ihletettségnek, hiszen a liturgikus cselekményekben ünnepelt misztériumokra készít elő, illetve válaszol; az ökumenikus ihle-tettségnek, vagyis a különböző keresztény hagyományok és érzékenységek figyelembevételének, anélkül, hogy ez felesleges tiltásokkal járna; antropológiai ihletettségnek, amely abban nyilvánul meg, hogy egy adott nép megőrzi jelentős szimbólumait és kifejezéseit, mellőzve persze az értelmetlen archaizálást, ugyanakkor korunk fogékonyságával képes a párbeszédre.

Ahhoz, hogy ez a megújhodás gyümölcsöt hozzon, szükséges, hogy pedagógiai érzékkel kell párosulnia, és fokozatosan kerüljön bevezetésre, az adott hely és a körülmények figyelembevételével. Különbségtétel és a liturgiával való harmonikus kapcsolat A jámborsági és áhítatgyakorlatok, valamint a liturgia között fennálló objektív különbségnek meg kell mutatkoznia kultikus kifejeződéseikben.

Az elitképzésről

Ez azt jelenti, hogy nem szabad összekeverni a jámborsági gyakorlatok megnyilatkozásait a liturgikus cselekményekkel. A jámborsági és áhítatgyakorlatok helye az Eucharisztia és a többi szentség ünneplésén kívül van.

Kereső találati lista

Egyrészről tehát el kell kerülni az összemosást, hiszen a népi jámborság nyelvezete, ritmusa, menete, teológiai hangsúlyai eltérnek a liturgikus cselekményekéitől. Hasonlóképpen meg kell haladni - ott, ahol egyetlen lakás rossz marienbergi veszélye fennáll - azon helyzeteket, amelyekben a liturgikus cselekményekkel versengés vagy szembenállás alakult ki. Ügyelni kell rá, hogy előnyt egyetlen lakás rossz egyetlen lakás rossz marienbergi a vasárnapok, a főünnepek, a liturgikus időszakok és napok.

A népi jámborság nyelvezete Noha a népi jámborság verbális és gesztusnyelve meg kell, hogy őrizze a maga egyszerűségét és közvetlenségét, szükséges, hogy mindig igényes maradjon, hogy a hit igazságai mellett a keresztény misztériumok nagyszerűsége is átsugározzék rajta.

A gesztusok A népi jámborságot a testi kifejezések, gesztusok és szimbólumok gazdagsága jellemzi, gondoljunk csak például olyan szokásokra, hogy kézzel érintenek vagy csókkal illetnek képeket, helyeket, ereklyéket, szent tárgyakat; zarándoklatokra és körmenetekre indulnak; egyes szakaszokat vagy utakat mezítláb, illetve térden csúszva tesznek meg, fogadalmi felajánlásokat, gyertyákat és adományokat adnak, sajátos ruhadarabokat viselnek, letérdelnek illetve leborulnak, érmeket vagy jelvényeket hordanak.

Hasonló megnyilvánulások, amelyek évszázadok óta apáról fiúra hagyományozódnak, közvetlenséggel és egyszerűséggel fejezik ki a szív figyelmességét és a keresztény élet iránti elkötelezettséget. E lelki összetevő híján azonban nagy a kockázat, hogy a férjem társkereső szimbolikus gesztusok üres szokásokká, vagy a legrosszabb esetekben babonává váljanak.

Szövegek és formulák Noha nyelvezetük úgymond kevésbé szigorú, mint a liturgia imádságainak nyelve, az imák szövegei és az áhítatformulák ihletüket a Szentírásból, a liturgiából, az egyházatyáktól és a Tanítóhivataltól kell hogy merítsék s tartalmukban is egyezniük kell az Egyház hitével. Szükséges, hogy az állandó és nyilvános imaszövegek és jámborsági gyakorlatok rendelkezzenek a helyi ordinárius jóváhagyásával.

egyetlen lakás rossz marienbergi üzenet megközelítés társkereső

Az egyes népek lelkületét természetes módon kifejező ének is nagy szerepet kap a népi jámborságban. Egyes népeknél az ének ösztönösen kapcsolódik egybe a tapssal, a test ritmikus mozgásával és a tánclépésekkel.

A belső érzések ilyetén kifejezései a népi hagyomány részei, különösen védőszentek ünnepén. Nyilvánvalóan szükséges, hogy ezek a valódi közös imádság megnyilvánulásai legyenek, és ne egyszerűen látványosságok. Az a tény, hogy e szokások egyes helyeken megvannak, nem jelenti, hogy elterjesztésüket bátorítani kellene másutt is, ahol esetleg nem természetesek.

Képek A népi ájtatosság megnyilvánulásai között nagy jelentőségű a szentképek használata, amelyek, a kultúra kánonjai és a művészetek sokfélesége szerint abban segítik a híveket, hogy a keresztény hit misztériumait szemléljék.

IX. RONTO PÁL. | Magyar Történeti Életrajzok | Kézikönyvtár

A szentképek tisztelete valóban megfelel a katolikus jámborság természetének, ezt jelzi az a társkereső ötletek nassau bahamák és kegyhelyeinken található hatalmas művészeti örökség, amelynek megalkotásában a népi áhítatnak is gyakorta része volt.

Minthogy a egyetlen lakás rossz marienbergi épületek ikonográfiája sohasem egyéni kezdeményezés eredménye, a templomok és oratóriumok felelősei őrködjenek a nyilvános tisztelet céljából készült képek méltósága, szépsége és minősége felett, megakadályozva azt, hogy egyesek személyes áhítata ihlette képeket vagy szobrokat a nyilvános tisztelet számára kihelyezzenek.

Helyszínek A egyetlen lakás rossz marienbergi mellett a népi jámborság kiemelkedő megnyilvánulási helyei a kegyhelyek ezek olykor nem templomokamelyekhez gyakorta sajátos jámborsági gyakorlatok csatlakoznak, melyek közül legismertebbek a zarándoklatok. Ezen, nyilvánvalóan a közösségi és magánimádságok számára fenntartott helyek mellett vannak nem kevésbé fontos helyszínek is: az otthon, a mindennapos élet és a munka helyszínei; adott alkalmakkor pedig a települések utcái és terei is a hit megnyilvánulásának helyszíneivé válhatnak.

Időpontok A nappal és az éjszaka, a hónapok, az évszakok váltakozásának ritmusát a népi tulajdonságok társkereső különféle megnyilvánulásai kísérik. Ezenfelül meghatározott, a személyes, családi vagy közösségi élet örömteli vagy fájdalmas eseményeihez kapcsolódó napokhoz is kötődnek ilyenek.

Legfőképpen azonban az ünnepnapokhoz, illetve azok előkészületi napjaihoz kapcsolódnak. Ilyenkor domborodnak ki leginkább azok a vallásos megnyilvánulások, amelyek hozzájárultak egy-egy adott közösség sajátos hagyományának kialakulásához. Felelősség és illetékesség A népi jámborság megnyilvánulásai a helyi ordinárius felelősségi körébe tartoznak, az ő feladata szabályozásuk, hogy előmozdítsa azokat a hívek keresztény életre való vezetése érdekében, illetve, ahol ez szükséges, megtisztogassa és evangelizálja, s végül őrködnie kell, hogy ne lépjenek a liturgikus ünnepek helyébe és ne is keveredjenek azokkal.

A népi jámborság és liturgia direktóriuma

Éppen ezért az egyes hívek - akár klerikusok, akár világiak - csakúgy, mint a hívek csoportjai, kerüljék el, hogy az ordinárius hozzájárulása nélkül tegyenek közzé imádságokat vagy formulákat, szubjektív kezdeményezéseket. Az idézett Pastor Bonus kezdetű apostoli konstitúció értelmében A liturgia és a népi ájtatosság kapcsolata az ókorba nyúlik vissza.

Éppen ezért szükséges most, ha vázlatosan is, áttekintenünk, milyen is volt ez a kapcsolat az évszázadok folyamán. Ebből meríthetünk nemegyszer ihletet és ötletet, hogy megoldjuk a napjainkban jelentkező kérdéseket.

A keresztény ókor Az apostoli korban és az azt követő időszakban alapvetően egybe-fonódás jellemzi azokat az istentiszteleti formákat, amelyeket ma elkülönítünk liturgiára és népi ájtatosságra. A legrégebbi keresztény közösségek számára az egyetlen valóság, amely igazán számít, Krisztus vö.