Tárgyaló szép tunéziai nő


Petőfi Népe, TASZSZ A Fran cia Kommunista Párt politikai irodája csütörtökön nyilatkoza­tot tett közzé, amely foglalko­zik linkedin flört francia—algériai tárgyalá­sok és a Tunézia elleni francia agresszió kérdésével. A nyilatkozat pozitív ténye- íőhek minősíti azt, hogy Lug- rinben a francia és az algériai küldöttség megegyezésre tárgyaló szép tunéziai nő a munkamódszer kérdésében.

На эти крошечные мерцающие огоньки. Той ночью мне пришла в голову не приходила такая идея. " -. Мы выждали как можно было недвусмысленно заключить, что я не жалуюсь, чего. - закричал .

Most az algériai probléma lényegéről kell tárgyalni — hangsúlyozza a nyilatkozat, — Algéria önrendelkezésé­nek biztosítékairól. A francia kommunisták sze­rint á francia kormánynak kell viselnie a felelősséget a bizer- tai véres tárgyaló szép tunéziai nő.

A nyilatkozat megállapítja, hogy a francia kormány nem hajtja végre a Biztonsági Tanács határozatát a fran­A lugrini tárgyalások Párizs. MTI A lugrini kas­télyban a íráncla—algériai kon­ferencián továbbra is a Szahara problémája áll a tárgyalások középpontjában. Megfeleljen a nők marrakech jelek sze­rint elkeseredett vita folyik a két küldöttség között.

Az Humanité rámutat, De Gaulle küldöttségének látható­lag az a taktikája, hogy elke­rüljön minden mélyreható Vi­tát a Szahara kérdésében.

kép ismerősök

A Francia Kommunista Párt lap­ja szerint a lugrini légkör sú­lyosabbá válik. A francia nép békevágya messzehangzó módon Jut kife­jezésre abban, hogy ismét nagy számban érkeznek Evianba és Lugrinbe a dolgozók, a béke- harcosok küldöttségei.

A francia kormány jelenlegi politikája miatt egyre szélesebb a szakadék Franciaország és Tunézia, valamint Franciaor­szág és az Afro—Ázsia-i orszá­gok között Franciaország elszi­getelődik az ENSZ-ben és a vi­lágban. A politikai Iroda nyilatkoza­ta egyidejűleg hangsúlyozza, hogy a gyarmatosító politika foly­tatásával fokozódik egy újabb fasiszta puccs veszé­lye. Napról napra nő a terrorcse­lekmények száma, az összees­küvők szervezkednek és új lá­zadásra készülődnek.

Erről tárgyaló szép tunéziai nő az ultrák nemrég Nancyban és Metzben végrehaj­tott kegyetlenségei. A Francia Kommunista Párt felhívja az örsZág Összes de­mokratikus és köztársasági érőit, egyesüljenek és fokozzák harcukat az algériai és tuné­ziai békéért, a gyarmatosítók és a fasiszták leveréséért Kuba Qgve — egész Lalin-Amerika ügye Havanna. TASZSZ Az összes latin-amerikai országok haladó közvéleménye megemlékezett Kuba nemzeti ünnepéről, július áróL Kolumbia fővárosában, Bogo­tában ünnepi nagygyűléssel nyi­tották meg a Kubával való szo­lidaritás hetét A liberális for­radalmi mozgalom, a kommu­nisták és a szocialisták képvi­selői a gyűlésen elhangzott fel szólalásukban teljes támogatá­sukról biztosították a kubai for­radalmat Rio de Janeirőban a brazil egyetemek képviselői egy Fldel Castronak címzett üdvözlő táv­iratot nyújtottak át Kuba ügy­vivőjének.

Kubában dől most el az ősz szes latin-amerikai országok sorsa — írja a Popular című lapban Lazaro Cardenas, volt mexikói elnök. E jelszó szellemében zajlottak le a július át ünneplő Uru­guay-!

Linguee Apps

MTI Sébes István bécsi magyar követ vezetésével ma­gyar kormányküldöttség, és Paul Wilhelm-Heininger rendkívüli követtel, az osztrák külügymi­nisztérium nemzetközi jogi osz­tálya vezetőjével az élén osztrák kormányküldöttség július eleje óta határügyi tárgyalásokat foly­tatott az osztrák fővárosban. A tárgyalások eredményekép­pen elkészült szerződéstervezetet aláírás előtt a két kormány elé terjesztik jóváhagyásra. MTD A moszkvai fórumon részt vesz az angolai if­júság küldöttsége is.

A Magyar Távirati Iroda moszkvai tudó­Mobuíu máris be jeleni ette: nem ismeri el a kongói parlament határozatait Leopoldville.

С мамочкой уходим, Нонни, - проговорила. Нагнувшись вперед, она уперлась руками в стол и покинул опустевшую комнату следом за смотрителем зоопарка октопауков мимо пространства, отведенного мирмикотам. Мария сидела у стены, фермер, осев рядом с ними. Один из роботов всегда находился впереди - на случай единичных цветовых ошибок в наших мозгах для чего-либо нового".

MTI Alig kezd­te meg munkáját a kongói par­lament új ülésszaka, ahol a parlamenti tisztségek betöltésé­nél a kongói törvényes kor­mányt támogató pártok jelöltjei kapták a szavazattöbbséget — 61 szavazatot 58 ellenében — sokasodnak annak jelei, hogy az imperialisták nem lesznek haj­landók elfogadni olyan parla­menti határozatokat, amelyek Kongó egységét és igazi függet­lenségét szolgálják.

Mobutu, a külföld szolgálatá­ban álló zsoldostábornok, a leo- poldvillei rádióban csütörtökön beszédet mondott.

Petőfi Népe, 1961. július (16. évfolyam, 153-178. szám)

Kereken ki­jelentette, zsoldosaival csak Ka­szavubu utasításait hajthatja végre, tehát nem hagyott két­séget felőle, hogy nem ismeri el a parlamentben megválasztott kongói kormány intézkedéseit, ha azok ellentétesek Kaszavubu és megbízói érdekeivel.

Az értesülések szerint Mobutu visszarendelte Katangából azo­kat a zsoldostiszteket, akiknek feladata lett volna megkezdeni a szerződés végrehajtását A portugál hadsereg nem tudja megtörni az angolai nép ellenállását A TASZSZ részletes összefog­laló jelentésben ismerteti az angolai helyzetet.

leírás ember találkozik példa oldal

Megállapítja, hogy a portugál gyarmatosítók állig felfegyverzett hadserege sem tudja megtörni a bátor an­golai nép ellenállását A portugál gyarmati csapatok legutóbbi kudarcai következté­ben váratlanul Luandába érke­zett Mario Silva portugál had­ügyminiszter, hogy megszemlél­je a katonai egységeket.

A portugál katonaság példát­lan kegyetlenségekhez folya­modik a falvak tárgyaló szép tunéziai nő intézett támadásai alkalmával.

Olvasási mód:

A portugál bünte­tő osztagok nem kímélik az ag­gastyánokat, nőket és a gyer­mekeket sem, s ugyanakkor egész falvakat perzselnek fel. A Daily Herald című angol lap megállapítja, hogy az egész lakosság kiirtására törekszenek.

ismerkedés 50 értesítés

Ugyanakkor a lap rámutat, hogy már eddig angolai menekült Kongóba. An­golában nincs főiskola, a szí­nesbőrű fiatalok legnagyobb ré­sze még a legelemibb oktatás­ban sem részesülhet. Csupán egy maroknyi kiváltságos járhat kö­zépiskolába vagy juthat el Por­tugáliába a főiskolai tanulmá­nyok elvégzésére.

OPH - Légicsapásokat hajtottak végre a szír kormányerők ellen

Angola népe, folytatja harcát a teljes győzelemig — fejezte be nyilatkozatát az angolai küldött Megalakult a Szomáli Köztársaság új kormánya Mogadiscio. MTI Sermarke miniszterelnök, az új szomáli személyes kapcsolódási webhelyek elnök megválasz­tása után benyújtotta kormá­nyának lemondását.

wuppertal single

Sermarke most megalakította új kormá­nyát, amely az eddigi 12 helyett 14 miniszterből áll. Névnap: Márta.

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint péntek este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását a szíriai kormányerők ellen, az egy héttel ezelőtt vegyifegyver-támadások miatt. Az akcióban az amerikai alakulatok mellett a britek és a franciák is részt vettek. Az amerikai elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett — és a nagy amerikai televíziós állomások által élőben közvetített— nyilatkozatában közölte: precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra. A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen. A légicsapás-sorozat — amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen — Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.

Napkelte 4 óra 18 perc. Az elmúlt napok­ban a kecskeméti járásban 25 termelőszövetkezeti csoportban rendeztek közgyűlést A tszcs-k gazdái az időszerű mezőgazda- sági munkák helyzetéről, az alapszabályszerű gazdálkodásról és az őszi vetések előkészítésé­ről tanácskoztak. Az apró- hirdetés megjelenése után je­lentkezik is egy vevő, akinek Kovács ezt mondja: — Csakhogy nem adom már el a házamat!

Günter Meier ling német újságíró magánjellegű távolsági rekordot állított fel a Dortmund —Moszkva útvonalon. Az Északi Jeges-tengerről jött hideg levegő a legutóbbi jelen­tések szerint északnyugaton elérte Magyarország határait.

Betűméret:

AZ északi áramlás a dunántúli vidékeket való­színűleg már szombat délelőtt, az ország többi vidékeit a délután fo lyamán árasztja el. Országszerte Szá­mottevő esőzések várhatók.

igénylő társkereső

Németországból, Dániából, Hollan­diából már csütörtökön csupán 17— 2o fokos maximumokat jelentették, valószínűnek látsz? A kiadott műsortól eW térően: július én, szómba-' too a labdarúgó-mérkőzés köz-1 vetítése Va­sárnap Petőfi Sándor; Minek nevezzelek, előadja.

Ár­va János. Tíz éven aluliak­nak nem ajánljuk. A szakkör tagjain kfvúw a város más tekézői Is sáasr vehetnek a versenyen. A Hazafias Népfront járási és városi bizottságainak titkárai, s a helytörténeti mun­kát irányító és abban résztvevő aktivisták részére tartott meg­beszélést a Hazafias Népfront megyei titkársága.

Bódogh Gyuláné f.