Oldal jelen ülésen


Egy fejbélyegzővel, illetve 2 db körbélyegzővel. A bélyegzők lenyomatát jelen szabályzat 1. A hatáskör társkereső schwandorfi és visszavonásához minősített többségű határozat szükséges.

A beszámoló módját és gyakoriságát a testület az átruházásról szóló döntésében határozza meg. A képviselők névjegyzékét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Elnök, elnökhelyettes 6.

oldal jelen ülésen

A javasolt személy a jelölés elfogadásáról nyilatkozik. Az önkormányzat testületének bármely tagja több jelölt jelölését is támogathatja.

oldal jelen ülésen

A felfüggesztett döntésről a testület a következő ülésen határoz. Az elnök köteles a rendkívüli ülést az átvételtől számított 8 napon belüli időpontra összehívni.

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása: lásd a jegyzokönyvet

Ez alól kivételt képez, ha a testület minősített többséggel másképp nem határoz. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját és javasolt napirendjét. A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, erről a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.

oldal jelen ülésen

A testület döntései A testület határozatban foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben az önkormányzatot döntési, egyetértési, véleményezési jog illeti meg. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

FIX TV - Ámor - Mennyit ér egy nő? - 2016.03.25.

A kizárásról az érintett képviselő vagy bármely képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

oldal jelen ülésen

A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat oldal jelen ülésen fel szavazásra.

A szavazás eredményének megállapítása után az elnök - a döntés szó szerinti elmondásával - kihirdeti a határozatot. Az önkormányzat tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre 1. Az önkormányzat jogi személy. A Fővárosi Horvát Önkormányzat feladat- és hatáskörei az önkormányzat testületét illetik meg.

Az elnök és az alelnök nem lehet a bizottság elnöke és tagja. A bizottság tagjainak névsorát jelen szabályzat 3.

oldal jelen ülésen