Hely milliomos quebec találkozó, Search our digitized newspapers


személyes kapcsolódási webhelyek hiv- pozitív ember arra törekszik,

Ez a népszavazás lesz Kanada hangja abban a világszéles kampányban, amelyben a népek a békeakaratukat juttatják kifeje-zésre. Aplin, a Torontői Béketanács elnöke, tartja a szavazóládát.

New York City

A herceg egészségi állapota miatt képtelen volt a Békekongresszus meghivását elfogadni, hogy kanadai közönséghez beszéljen gyűléseken, ezért beszédének a kéziratát küldte el, amit Kanadában szándékozott elmondani. A nagyhatalmak találko-t Jojat támogatva, Bedford hercege kijelentette: »Be xell vallanom, a múltban fem voltam Mr.

Churchill támogatója, sem nem tartottam a béke emberériek, de W gondolom, hogy a szovjet vezetőkkel való találkozóra tett utóbbi javaslata o-«03 es államférfiúi' volt és a silány visszhang, ami öieg Amerikában e javas-jatra megnyilvánult, mélyen öiegvetendő. Ne feledjék azt sem, hogy az amerikai dollár semmit nem ér halott embereknek, márpedig sok halott fiai es leányai lesznek Kanadának, ha amerikai államférfiak o-rültsége atomháborút idez elő a világ lerombolására.

Ez a milliomos zugsajtó cég hamis szavazócédulát hozott forgalomba s csalásnak nevezte a népszar vazást, amivel néhány szervezetet és egyént félrevezetve, azok minden tényleges alap nélkül támadást indítottak a szavazás ellen, mutatja ki a közlöny.

Murray azt a képtelen rágalmat terjesztette, hogy a népszavazás célja »egy névlista ösz-szeállitása. Egy nyilatkozatot közöltek, amely szerint »a Kanadai Protestáns Egyház levelet adott ki az összes lelkészeihez, hogy tájékoztassák híveiket a szavazás igazi természetéről.

Canadian Hungarian worker, September 24, 1953, page 4

Hanem egy protestáns lelkész személyesen küldött ki levelet torontói lelkészekhez, amelyben megismétli azokat a vádakat, melyek minden valószínűség szerint Mr. Gladstone irodájából kerültek ki. Miután a közgyűlés június óta flört whatsapp ülésezett, érthető, hogy nem foglalkozhatott ezzel a szavazással, a-mcly akkor még nem is létezett.

Az az érzés, hogy a népszavazásban az IGEN-rc Tesz a túlnyomó szavazattöbbség, ami e ősiteni fogja a kanadai kormány kezet minden olyan kísérletében, amit az ellentétes kérdések megtárgyalásának támogatására tesz.

Az általános mun-kasegység megteremtése olyan kérdés, amit az élet követelményei hívnak követelőén életre. Kanada szervezett munkásságának ma már létkérdése az, hogy egységes szakszervezeti frontot hozzon létre, ami sorsdöntő befolyással lesz az egész naunkásosztály s az ország egész dolgozó népének jövőjére.

  1. Hogyan válasszon egy társkereső srác
  2. Jakab angliai király lesz.
  3. Érett nők szex társkereső

A munkásosztály és a tőkésosztály gazdasági, politikai és társadalmi érdekei mind élesebb formában választódnak szét, annak következményeként, hogy a kapitalista gazdasági rend egy uj depresszió felé tai-t, a-melynek elemei a gazdasági élet csaknem minden ágában mutatkoznak; továbbá, a tőkésosztály, a kapitaliz-mus gazdasági törvényei szerint, a háborúval próbál uj-' ra megoldást találni a megoldhatatlan bajaira.

De az u-tóbbinak a következménye nemcsak az, társkereső szolgáltatás vélemények a közvetlen háborús terheket a néppel fizetteti meg, adóterhekkel és a szociális szolgáltatások megvonásával, hanem egyenes támadást intéz a dolgozó tömegek létfenntartási színvonala ellen, vagyis közvetlenül a bérek letörésééit, a munkairam gyorsításáért, a szociális juttatások megvonásáért készül rohamra, amiben a törvényes keretektől a nyílt erőszakig minden eszközt készül felhasználni, s ezzel lényegében a szakszervezeti mozgalmat létében támadja meg.

kapcsolat találkozó másik férfi új francia társkereső

Ez a háttere annak a sok formában és módon megnyilvánuló uj egységre törekvő irányzatnak. Ezekből érdemes néhány fontosabbat számon venni, hogy megláthassuk ennek az irányzatnak a kiterjedtségét a szakszervezeti mozgalom minden rétege között, s hogy miként nyilvánul meg elvi tekintetben és gyakorlatban.

Az északontáriói és québeci aranybányászok jelenleg folyó sztrájkja mindinkább gyűjtő pontja kezd lenni a különböző szakszervezetek egységes felsorakozásá-nak.

Kitessékelték az öreg katonai klikket a hadsereg éléről, hogy a nácik ülhessenek oda.

Vancouverben hosszú évek óta először történt, hogy Labor Day alkalmával az összes szakszei'vezetekhez tartozó munkások együtt vonultak fel. Ezek jelentős lépések a két legnagyobb szakszervezeti mozgalom közeledő egysége felé, s minden esetben az egyszerű tagság soraiban történő hely milliomos quebec találkozó nyomán keletkezik a munkásság egységes frontjának kialakulása, öi'vendetes az, hogy a québeci Katolikus Szindikátusok is, közel A konvenció második napján a Mine-Míll sudbury-i lokálja, a níkkelbányászok nevében heti dollárt a-jánlott fel az aranybányászok támogatására.

Canadian Hungarian worker, February 10, 1938, page 4

Az ajánlatot a Mine-Míll részéről Nels Thíbault tette hely milliomos quebec találkozó karzatról, aki mint megfigyelő vett részt a konvención.

Ugyanúgy a UE villanyíparí unió számos lokálja már kiállt a sztrájkolok mellett.

nő keres ember esküvői algéria hvordan flörtölés ember vi unge

Széleskörű szolidáris megmozdulás történt a délón-táríóí teherautóvezetők sztrájkja mellett is, csakúgy, mint a már hónapok óta sztrájkban álló Wallace Bames gyár sztrájkoló munkásai mellett Hamíltonban, minden fajta szakszervezet részéről.

A Trades arid Labor Gongress TLC—AFL augusztusban megtartott konvencióján irányelvi határozatot fogadtak el egyhangúan, hogy törekedni fognak egy általános egységes kanadai szákszervezeti központ létrehozásáért. Ilyen értelemben tett javaslatot a CCL konvenciója elé A. Mosher elnök, sürgetve a szakszei-ve-zeti mozgalmak egységfrontját, amelyből idővel e mozgalmak szerves egységének kell létrejönnie.

Como aplicar as vagas de emprego no site Québec na cabeça

Ezek az elvi nyilatkozatok mutatják annak a zajlásnak a kényszerítő hatását, amely a tagság soraiból tör felfelé ellenállhatatlanul. Ide mutat az a nagyhorderejű javaslat is, amelyet Fol3i;atása a 4.